ยกย่องเชิดชู 2563

การศึกษาภาวะความเครียดของนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

            คณะผู้วิจัย:  นางสาวจิรนันท์     แก้วดวงใหญ่, นางสาวรัตนา        กิ่งทอง

          ประธานกรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

          กรรมการที่ปรึกษา:    อาจารย์ ดร. อนัญญา เดชะคำภู

          ปี พ.ศ. :     2557

 

   บทคัดย่อ/Abstract
ฉบับเต็ม/Full Paper