สารบัญ

 

บุคลากรสายวิชาการ

 

 อาจารย์ระดับปรีคลินิก

 

อาจารย์สุภารัตน์ สุขโท

วท.ม. (กายภาพบำบัด)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์ ขันทอง

วท.ม. (กายภาพบำบัด)

 อาจารย์ปนัดดา  ปัญญา

 

 อาจารย์ระดับปรีคลินิก

อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ

ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์

ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

อาจารย์ปริยาภัทร สิงห์ทอง

พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

อาจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

อาจารย์สุภัทรา กลางประพันธ์

ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

อาจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก)


อาจารย์ปิยะพร ทรจักร์

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)

อาจารย์รัชฎาพร พิสัยพันธุ์

วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

อาจารย์พนิดา กมุทชาติ

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

อาจารย์จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว

วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

อาจารย์สมเจตน์ คงคอน

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)