สารบัญ

 

บุคลากรสายสนับสนุน

     

 

นางสาวมยุรี  ทิพย์สมบัติ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกันตยา  ส่งเสริม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นายศักดิ์นรินทร์  อินจำปา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ทวี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

นางสาวอุไรวรรณ  สืบสี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 นางสาวโสภา  เจดีย์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร