สารบัญ

 

บุคลากรสายสนับสนุน

   
 

นางสาวมยุรี  ทิพย์สมบัติ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 นางสาวกันตยา  ส่งเสริม

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 นายศักดิ์นรินทร์  อินจำปา

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ทวี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 

 นางสาวอุไรวรรณ  สืบสี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 นางสาวโสภา  เจดีย์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร