สารบัญ

 

บุคลากรศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยฯ

นางสาวกฤติยา  พันธ์วงศ์

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

นางสาวเพ็ญพักตร์  สิมาทอง

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

นายปรัชญา  เหล่าออง

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

นายณัฐวุฒิ  เข็มเพชร

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย