ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM"

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM" ระหว่างวันที่ ๑๑ข๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS ๒๐๙ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://fms.vru.ac.th หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)