ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยงิธีการทางการแพทย์แผนไทย"

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยงิธีการทางการแพทย์แผนไทย" โดยมีกำหนดการจัดโครงการฯ ในวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://herb.nu.ac.th/thaimed/ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)