ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้เชิญ อ. สุธาจิตต์ เบ็ญมาศ และ อ.วาณี ศรีภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขุญหาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

>>>ดูรูปเพิ่มเติม<<<