📌📌กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง📌📌
👨‍⚕️คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราธานี👩‍⚕️
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

📌📌📌ประกาศกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.
👉สำหรับผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1 (รหัส นศ. 62) และ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี👈
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เรื่อง วันเวลา และสถานที่สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) ฯ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เรื่อง วันเวลา และสถานที่สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) ฯ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562