ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เรื่อง วันเวลา และสถานที่สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) ฯ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

#คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผู้ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศ
1) ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ https://student.mytcas.com/th ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
2) กรอกใบรายงานตัว ในระบบ https://admission.ubru.ac.th/ เปิดระบบให้กรอก วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.
3) รายงานตัว วันที่ 21 มิถุนายน 2562 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1
รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศฯ

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกำหนดจักการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) วันศุก​ร์ที่​ 28​ มิถุนายน​ 2562 เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร ๕๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

#คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผู้ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศ
1) ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ https://student.mytcas.com/th ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
2) กรอกใบรายงานตัว ในระบบ https://admission.ubru.ac.th/ เปิดระบบให้กรอก วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.
3) รายงานตัว วันที่ 21 มิถุนายน 2562 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1
รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศฯ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดประชุมสโมสรนักศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมทิพโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( ตึก 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี