พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ฮิต: 407

คณแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (สาขาการแพทย์แผนไทย) รับจำนวน 30 คน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ) รับจำนวน 20 คน
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
ระหว่างวันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2562
ดูรายละเอียด >>http://wow.in.th/sLW7 หรือ http://wow.in.th/dQrw
-------------------
น้องๆ ม.6 ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์
https://admission.ubru.ac.th/
หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 045-352-000 ต่อ 5601 หรือ 1144 หรือ 1147
ยินดีให้คำปรึกษาน้องๆ ทุกคน