ในภาพอาจจะมี 1 คน

คณะแพทย์แผนไทยและแพทยืทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 3️⃣ รับตรงร่วมกัน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2 สาขาวิชา
---> สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 20 คน
---> สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ จำนวน 20 คน
👨‍🔬คุณสมบัติ
---> จบการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
---> เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
---> ต้องมีสภาพร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการนวด
📍เกณฑ์การคัดเลือก
- คะแนนสะสม GPAX
- คะแนน O-NET V-NET และ N-NET

📆ระหว่างวันที่ 17 - 27 เม.ย. 2563
🖱เว็บไซต์รับสมัคร >>> https://student.mytcas.com/
‼️(รอบนี้สมัครในระบบกลาง mytcas นะครับ)
📄รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ/จำนวนรับแต่ละสาขาวิชา >>> https://admission.ubru.ac.th/pdf/anouncement_r_3_2563.pdf หรือ https://student.mytcas.com/