📯📯ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ https://meet.google.com
#ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย
#การผดุงครรภ์ไทย

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี ข้อความ