ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล