ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 36