ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (The 7th NMCCON 2020) “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล ”

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 (The 7th NMCCON 2020) “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล ”

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ส่งบทความภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://reg.nmc.ac.th/conference2020
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
044-466052 ต่อ 185