ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ

     สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้กำหนดจัด โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพรพิรุณ ชั้น ๑ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)