ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://fms.vru.ac.th/training/ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)