Logo ctamubru
couse
My Course

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรระปริญญาตรี 4 ปี

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัยของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2563

ข้อมูลการได้รับทุนวิจัยของบุคลการคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2563

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

ได้รับทุนจาก

ชื่อผู้ร่วมวิจัย

(บทบาทในงานวิจัย)

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

1.

 

การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตนในผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย

กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผศ.ดร. อนัญญา เดชะคำภู (25%)

ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทอง (25%)

986,600

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 493,300 บาท

 

2.

การพัฒนาและศึกษาคุณสมบัติของตำรับยาเม็ดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคอ้วน

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร นักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณเงินรายได้

ภญ.ปนัดดา ปัญญา (100%)

50,000 บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 50,000 บาท

 

3.

ผลของตำรับยาสุมลมปะกังต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการแปรปรวนของหัวใจ

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร นักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณเงินรายได้

อ.ปิยพร ทรจักร์ (100%)

50,000 บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 50,000 บาท

 

4.

การพัฒนาผลิตฑ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมจากน้ำมันมะรุม

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผศ.ดร. จินตนา จุลทัศน์ (100%)

200,000 บาท

คิดเป็นสัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับ 200,000 บาท

 

ตึกไหนที่เด็กใหม่ต้องรู้จัก!

9 วิธีง่ายๆ ในการประหยัดพลังงาน

แพทย์แผนไทยเรียนอะไรบ้าง

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,0
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
บริการวิชาการ
Face to face with nature...
thai medicine
thai massage
thai pharmacy
thai Midwifery