ประวัติความเป็นมา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 03:46 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

1.ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                                    Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine

                        Ubon Ratchathani Rajabhat University

ที่ตั้ง           :    ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 52)

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เลขที่ 2 ถนนราชธานี  ตำบลในเมือง

                        อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   34000

                        โทรศัพท์ (045-352000 ต่อ 4300) (045 – 352139)

                        โทรสาร  (045 – 352139)

            คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้ก่อตั้งในปีพ.ศ.2550  โดยมีความเป็นมาดังนี้คือมหาวิทยาลัยได้นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2550 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2550 วันที่ 30 มีนาคม 2550 และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในข้อบังคับดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีหน่วยงานระดับคณะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคณะคือ“วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก”สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และได้เสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกองการประกอบโรคศิลปะตามลำดับ กองการประกอบโรคศิลปะได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต(หลักสูตรใหม่พ.ศ.2550)และประกาศรับรองวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสถาบันผลิตแพทย์แผนไทย ตามหนังสือเลขที่ ศธ. 0702.03 /3281 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2552 ตามหนังสือที่ ศธ 0506 (2) /16543 ลงวันที่16 ธันวาคม 2552 วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบและได้เสนอต่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย และคณะกรรมการวิชาชีพได้ให้ความเห็นชอบ ว่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตของวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นไปตามเกณฑ์รับรองสถาบันอบรมถ่ายทอดความรู้สาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 33(1)(ข) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ตามหนังสือ เลขที่ ศธ. 0702.03/1415 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554 วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้เสนอหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์เลือก เป็น ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์เลือก เปลี่ยนสถานะเป็น คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2554 และยังคงเป็นคณะในกำกับของมหาวิทยาลัยเช่นเดิม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2017 เวลา 04:20 น.