ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 03:54 น.

ปรัชญา (Philosophy)

        “ขุมพลังปัญญาด้านสุขภาพ บนฐานภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

          องค์กรพัฒนากำลังคน สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทยที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการแพทย์แผนไทย และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

2. สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สืบสานภูมิปัญญาและต่อยอดองค์ความรู้เดิม บูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

3. บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพบนฐานภูมิปัญญาไทยให้เกิดความยั่งยืน

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goal)

 1.ผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. สร้างองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกเพื่อเผยแพร่ในระดับชาตินานาชาติ รวมทั้งบูรณาการกับการผลิตบัณฑิต และการบริการวิชาการ

3.ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ในการดูแลรักษาสุขภาพบนฐานภูมิปัญญาไทย

4. เผยแพร่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และสืบสานการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย

5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีศักยภาพในการแข่งขันและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

 แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง 2559) ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

 สร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่น

 (Create Wisdom and Lead in Local Development)

 

 อัตลักษณ์ (Identity)

 ศึกษาดี  มีจิตอาสา

 (Well Educated and Voluntary Minded)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2017 เวลา 04:24 น.