นโบบาย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 06:02 น.

(1)แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปญญาสากล
(2)ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวตในชุมชน เพื่อช่วยใหคนในทองถิ่นรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาว จะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3)เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
(4)เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
(5)เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวชาชีพชั้นสูง
(6)ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาิทยาลัย ชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(7)ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8)ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2017 เวลา 04:35 น.