คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:56 น.

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระว่างวันที่ 24-25 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมทิพโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเป็นการประเมินในวงรอบปีการศึกษา (มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556)

SAR K

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 23 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:59 น.