การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 08:30 น.
  • SAR SA
  • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมทิพโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณาจารย์และบุคลาการได้เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่ง คณะแพทย์แผนไทยฯ ได้มีคณะกรรมการตรวจประเมินคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา และอาจารย์ ดร.ณรงฤทธิ์ อินทนาม ทั้งนี้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการเพื่ิอเป็นแนวทางการดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:10 น.