ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระกับหลักสูตรและระดับคณะปีการศึกษา 2557 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:03 น.

 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

          องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนน 4.79)

          องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการประเมินระดับน้อย (คะแนน 2.00)

          องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีผลการประเมินระดับดีมาก (คะแนน 2.44)

          องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

                               มีผลการประเมินระดับปานกลาง (คะแนน 3.00)

          องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน มีผลการประเมินระดับน้อย (คะแนน 1.00)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 07:09 น.