ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระกับหลักสูตรและระดับคณะปีการศึกษา 2558 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 03:10 น.

ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

         ในรอบปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 องค์ประกอบ ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ มีข้อสรุป ดังนี้

           องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

           องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการประเมิน ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.62)

           องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการประเมิน ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.67)

           องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีผลการประเมิน ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.89)

           องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีผลการประเมิน ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.50)

           องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน มีผลการประเมิน ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.00)

 สรุปคะแนน ผลการประเมิน

          คะแนนที่ได้เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2558

         มีค่าเท่ากับ 3.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

  ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

 ในการดำเนินงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 วงรอบ (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 ) คณะได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กำหนด และดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกำหนด คือ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพิ่มเป็นองค์ประกอบที่ 6 และองค์ประกอบที่ 7 รวมทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สามารถสรุปได้ ดังนี้

             1. ผลการดำเนินงานในภาพรวม 7 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.67)

             2. ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.กำหนด 5 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.59)

             3. ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.47)

             4. ผลการประเมินคุณภาพเฉพาะองค์ประกอบ ในแต่ละองค์ประกอบมีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

                    องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.80)

                    องค์ประกอบที่  2 การวิจัย อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.31)

                    องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

                    องค์ประกอบที่  4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  

                    องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.50)  

                    องค์ประกอบที่  6 การดำเนินงานเพื่อการบรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.20)

                    องค์ประกอบที่  7 การเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 08:44 น.