แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs);k,le พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 08:53 น.

แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม (KPI) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2555 รายไตรมาส  Download File 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 03:41 น.