top
logo

แบบสำรวจ

ท่านพึงพอใจระบบสารสนเทศนี้ เพียงใด
 

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 08:09 น.
ดัชนีบทความ
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
หน้า 2
ทุกหน้า

12.กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

            การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีกลุ่มงานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดีเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในด้านการดำเนินงานหลัก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตามคำสั่งที่ 173/2555 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2554 คณะกรรมการประกอบด้วยคณบดีรองคณบดีทุกฝ่ายผู้ประสานงานทุกกลุ่มสาขาวิชากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบการดำเนินงานหลัก

                    12 1 กรอบการจัดทำ

                             คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการได้นำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 – 2556  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ฉบับที่ 1(2552 – 2556)มาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดนโยบายและทิศทางการจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554รวมทั้งผลการตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 มาประกอบการพิจารณาโดยมีกรอบแนวทางการจัดทำแผนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป้าหมายและตัวชี้วัดของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ด้วย

       12.2  ขั้นตอนการจัดทำ

                              การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555  วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้เน้นให้บุคลากรทุกฝ่าย ทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมโดยผ่านคณะกรรมการและส่วนงานที่ตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมายมีการพิจารณากลั่นกรองตามลำดับชั้นมีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันของบุคลากรทั้งวิทยาลัยในการพิจารณากรอบงบประมาณในภาพรวมแต่ละภารกิจ และมอบหมายงานโดยจัดทำTOR ตามสายงาน  รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

                     12.3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน

                               ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม สามารถขออนุมัติดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยต้องส่งโครงฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มก่อนกำหนดการดำเนินโครงการจริงไม่น้อยกว่า 15 วันทำการมีขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้


 

 

 

1)    ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เขียนโครงการฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มงานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดีกำหนด(แบบฟอร์ม วพท. 03/008)

2)    กรอกแบบฟอร์มการการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ถูกต้อง แล้วนำส่งที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักสำนักงานคณบดีกำหนด(แบบฟอร์ม วพท. 03/004)

3)    กลุ่มงานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องตามแผนปฏิบัติการ และรายละเอียดความถูกต้องของโครงการ/กิจกรรม เช่น รหัสโครงการ ชื่อโครงการหลักโครงการย่อยประเด็นยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้นเมื่อกลุ่มงานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะลงนามในหน้าแรกของโครงการและจะถูกส่งไปยังกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไขก็จะส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขให้ถูกต้อง

4)    กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการใช้งบประมาณและเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้ลงนามในหน้าแรกของโครงการ หากมีการแก้ไขก็จะส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขให้ถูกต้อง

5)    เมื่อกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุตรวจสอบความถูกต้องและให้ลงนามในหน้าแรกของโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โครงการ/กิจกรรมจะถูกส่งไปยังกลุ่มงานบริหารทั่วไปเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามตามลำดับชั้น

6)    เมื่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติแล้ว กลุ่มงานบริหารทั่วไปจะผู้รับผิดชอบได้รับทราบ พร้อมทั้งส่งต้นเรื่องฉบับจริง เพื่อดำเนินการยืมเงินทดรองจ่ายโครงการที่กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

7)    ผู้รับผิดชอบโครงการกรอกแบบแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน(แบบฟอร์ม วพท. 02/004)

8)    กลุ่มงานการเงิน บัญชี พัสดุ นำเสนอเพื่อให้คณบดีลงนามอนุมัติ

9)    คณบดีอนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการรับเงินสำรองจ่ายในโครงการ

10) ดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด

11) เมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามรูปแบบที่วิทยาลัยกำหนด (แบบฟอร์ม วพท. 03/007)พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารการเคลียร์เงินยืม ค่าใช้จ่ายโครงการ ใบเสร็จต่างๆ ให้สมบูรณ์ โดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อนำส่งรายงานสรุปผล(แบบฟอร์ม วพท. 03/001)นำส่งที่กลุ่มงานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายหลังจากดำเนินโครงการตามกำหนด 30 วัน

12) กลุ่มงานวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์หากมีการแก้ไขก็จะส่งให้ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขให้ถูกต้อง

13) นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณารับทราบ

14) สำเนาแจ้งผลการพิจารณาของผู้บริหารแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ

15) เสร็จสิ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 05:14 น.
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday58
mod_vvisit_counterYesterday23
mod_vvisit_counterThis week116
mod_vvisit_counterLast week270
mod_vvisit_counterThis month778
mod_vvisit_counterLast month977
mod_vvisit_counterAll days81457

We have: 15 guests online
Your IP: 18.212.239.56
 , 
Today: เม.ย. 24, 2019
Visitors Counter

Who's Online

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

bottom

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: business web hosting hosting Valid XHTML and CSS.