ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 00:00 น.

ด้วย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรม เรื่อง บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

วันพุธที่ 27 กุมพาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 43.301 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 08.30 เป็นต้นไป โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี เป็นประธานการอบรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 10:37 น.