ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ

     สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้กำหนดจัด โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพรพิรุณ ชั้น ๑ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมเสวนาวิชาการ "เรื่องกัญชาและกัญชงทางการแพทย์"

    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมเสวนาวิชาการ "กัญชาและกัญชงทางการแพทย์" ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 17  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ICMS2019

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุเทพ มหาวอทยาลัยธนบุรี และ Scool of Multimedia Technology and Communication (UUM) ประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "International and National Conference on Media Studies 2019" ในระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icms2019.weebly.com/ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ประชาสัมพันธ์การประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา

     การยางแห่งประเทศไทย จัดการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัยจากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ด้านการพัฒนายางพารา

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Properties of Surface Active Agent and Its Applications For Cleansing Products

     คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Basic Properties of Surface Active Agent and Its Applications For Cleansing Products ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ www.pharm.chula.ac.th/ce หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)