คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 (Mice University)

หัวข้อ "แพทย์แผนไทยในสังคมวิถีใหม่ (Thai Traditional Medicine in New Normal Society)" วันที่ 18-21 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   หัวข้อในการนำเสนอผลงาน

     1. การแพทย์แผนไทย

     2. การแพทย์ทางเลือก

     3. การแพทย์พื้นบ้าน

     4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

หนังสือเชิญ

กำหนดการ

 

 

การบรรยายพิเศษ วันที่ 18 มกราคม 2565

การบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของสมุนไพรไทยต่อการป้องกันและรักษาโรคโควิด-15: มุมมองปัจจุบันและอนาคต” โดย นพ.จักราวุธ เผือกคง

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการบรรยาย

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมรับฟัง

 

 

การบรรยายพิเศษ วันที่ 19 มกราคม 2565

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การแพทย์บูรณาการ: ทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพในสังคมวิถีใหม่” โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการบรรยาย

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมรับฟัง

 

การบรรยายพิเศษ วันที่ 20 มกราคม 2565

การบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของการแพทย์พื้นบ้านในสังคมวิถีใหม่” โดย ดร.อุษา กลิ่นหอม 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการบรรยาย

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมรับฟัง

 

การบรรยายพิเศษ วันที่ 21 มกราคม 2565

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยและพัฒนายา/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร: ความท้าทายของนักวิจัยไทย” โดย รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ 

หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การบรรยายพิเศษเรื่อง “กัญชา และกัญชง จากยาเสพติดสู่การใช้ประโยชน์ทางสุขภาพและโอกาสทางพาณิชย์” โดย รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ 

ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง (NUCAN) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารประกอบการบรรยาย

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมรับฟัง

 

ประกาศผลรางวัลการนำเสนองานวิจัย

1. ด้านการแพทย์แผนไทย

รูปแบบบรรยาย (Oral presentation)

     1.1 างวัล ระดับดี คือ  เรื่อง: "การศึกษาฤทธิ์อายุวัฒนะของสารสกัดแห้วหมูโดยใช้แมลงหวี่เป็นต้นแบบ" 

           ผู้วิจัย: ณัฐพงศ์ วงษ์ชุ่ม, สมชาย ปิ่นลออ และอลงกลด แทนออมทอง

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

      1.2 รางวัล ระดับดีเยี่ยม คือ เรื่อง: "การศึกษาฤทธิ์ต้านโรคอ้วนของสารสกัดตำรับวรโยคสารในแมลงหวี่ที่ได้รับอาหารไขมันสูง"

           ผู้วิจัย: เบญจมาศ บั้งทอง, ขวัญจิรา   กองไชย และอนัญญา เดชะคำภู

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

รูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

      1.3 างวัล ระดับดี คือ เรื่อง: "การพัฒนาพิกัดยาตำรับที่มีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมไขมันและคาร์โบไฮเดรต"

          ผู้วิจัย: เทพพงษ์ ยินดี, ทศวรรษ เหล็งสุดใจ, อนัญญา เดชะคำภู และปนัดดา ปัญญา

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

      1.4 รางวัล ระดับดีเยี่ยม คือ เรื่อง: "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของตำรับยารักษาริดสีดวงทวารตามคัมภีร์ฤศดวง"

           ผู้วิจัย: กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง, ปิยะพร ทรจักร์ และ จินตนา จุลทัศน์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

2. การแพทย์แผนผสมผสาน

รูปแบบบรรยาย (Oral presentation)

     2.1 างวัล ระดับดี คือ  เรื่อง: "ผลของสุคนธบำบัดกลิ่นคาโมมายล์ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิแบบสมถภาวนาต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุ

           ผู้วิจัย: อัสมาอ์ อาแซ, นิศาชล คงทอง, นูรอัสมา ปุติ และวิชาญ ภิบาล

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

      2.2 รางวัล ระดับดีเยี่ยม คือ เรื่อง: "การพัฒนายาสมุนไพรร่วมกับยาลดความอ้วนเพื่อใช้สำหรับป้องกันและรักษาโรคอ้วนโดยใช้แมลงหวี่เป็นต้นแบบ"

           ผู้วิจัย: อนัญญา เดชะคำภู, ดวงพร นันทสำเริง และนรมน อมรวงศ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

รูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

      2.3 างวัล ระดับดี คือ เรื่อง: "การศึกษาปัจจัยกลยุทธ์การตลาดของคลินิกการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี"

          ผู้วิจัย: ดวงพร นันทสำเริง, ปวิณญดา บุญรมย์, วิกานดา เกษตรเอี่ยม และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

      2.4 รางวัล ระดับดีเยี่ยม คือ เรื่อง: "การพัฒนาระบบข้อมูลด้านเภสัชกรรมไทยในรูปแบบ QR Code 2D"

           ผู้วิจัย: รุ่งฤดี ดีขุนทด, เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์, ธีรพัฒน์ จันษร, บุญหลง ศรีบัว, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ และอาวุธ หงษ์ศิริ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

3. การแพทย์พื้นบ้าน

รูปแบบบรรยาย (Oral presentation)

     3.1 างวัล ระดับดี คือ  เรื่อง: การศึกษาพืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนกรณีศึกษา: ชุมชนเตาปูน หมู่ที่ 1-5 ตำบลเตาปูน

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

           ผู้วิจัย: ซาฟีนี สีบอมุง,  และกันตา นิ่มทัศนศิริ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

      3.2 รางวัล ระดับดีเยี่ยม คือ เรื่อง: "ประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรสูตรหมอแลคอ ต่อการรับรู้อาการปวดของข้อเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม"

           ผู้วิจัย: ดาลียัณ สาและ, นูรอัสมา ปุติ และสุธินี หูเขียว

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

รูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

      3.3 างวัล ระดับดี คือ เรื่อง: "ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน: กรณีศึกษา พระครูสุกิตติคุณ วัดปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ"

          ผู้วิจัย: ปารีดา เจริญคุณ, อาวุธ หงส์ศิริ, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์ และอัจฉรา แก้วน้อย

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

      3.4 รางวัล ระดับดีเยี่ยม คือ เรื่อง: "การศึกษาสมุนไพรแก้พิษงูและสัตว์มีพิษกัด"

           ผู้วิจัย: โชติกา เทียบคำ และธนิสร์ ปทุมานนท์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

รูปแบบบรรยาย (Oral presentation)

     4.1 างวัล ระดับดี คือ  เรื่อง" การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มผมจากสารสกัดข้าวสังข์หยดและสมุนไพรไทย

           ผู้วิจัย: เกศสิณี หาตูล, ซูมัยนี ริยะมิง, นูรีซัน ดือเร๊ะ, ยัสมีน กาเดาะ, ศิริรัตน์ ศรีรักษา และยมล พิทักษ์ภาวศุทธิ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

      4.2 รางวัล ระดับดีเยี่ยม คือ เรื่อง"การพัฒนาผงซินไบโอติกจากแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum P10 ร่วมกับสารสกัดอินูลินจากหัวแก่นตะวัน

เพื่อต้านจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร "

           ผู้วิจัย: วาริณี  แสงประไพ, ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา และเขมวิทย์ จันต๊ะมา

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

รูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

      4.3 างวัล ระดับดี คือ เรื่อง: "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และการตั้งตำรับสบู่จากยาประสะผิวภายนอก "

          ผู้วิจัย: นภัสวรรณ กลิ่นกรุ่น, ตติยา ศรีจันทร์, วรัฏฐา เหมทอง และประกายรัตน์ ทุนิจ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

      4.4 รางวัล ระดับดีเยี่ยม คือ เรื่อง: "ประสิทธิผลของเจลตรีกฏุกต่อการลดเซลลูไลท์บริเวณต้นแขนของเพศหญิง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ "

           ผู้วิจัย: อาทิตย์ ลีประโคน, กชกร เจริญรัมย์, ณัฏฐธิดา ชารี และณัฐพลิน อินทอง

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

 

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย 

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 "การแพทย์แผนไทย"

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 "การแพทย์ผสมผสาน"

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 "การแพทย์พื้นบ้าน"

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร"

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

Proceeding การประชุมวิชาการ

ดาวน์โหลด