ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวพิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Pitchanan Thiantongin

2. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์         

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

      คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ต.ในเมือง            อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

      โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 4300, 4302 / 087-4465416

      โทรสาร 0-4547-4051

      E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษา

พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

2554

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พท.ม (การแพทย์แผนไทย)

2557

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. ความเชี่ยวชาญ

          การแพทย์แผนไทย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การแพทย์พื้นบ้าน           

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

          6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

               - Junlatat, J, Prayong, P, Thiantongin, P, Fangkrathok, N and Sripanidkulchai, B. (2017). Antioxidative and                                         Antiinflammation Activity Effects of Datuna metel Leave Extract. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS), 5th                     IPNaCS Conference Issue: 33-36.

               - กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง, มุสิกร ธุศรีวรรณ, พรกรัณย์ สมขาว, สุภาวดี   นนทพจน์, พิชชานันท์   เธียรทองอินทร์, ปริยาภัทร สิงห์ทอง,                 กัญญ์ณณัฐ เทพสุริยานนท์. (2562). การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตำบลก่อเอ้                  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย, 9(1), (มกราคม-มิถุนยายน 2562)

          6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

               - พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์, จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว, จันทร์จีรา วรรณทอง, ไพลิน มุคำ และอรอุมา สมนึก (2561). การดูแลสุขภาพ                     ของตนเองในชุมชนราชธานีอโศก: กรณีศึกษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต                   ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47.6 ธันวาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

 

          6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

               หัวหน้าโครงการวิจัย

                   - ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่ากลูโคซิเดสและสารต้านอนุมูลอิสระในตำรับยารักษาโรคเบาหวานในจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561

               ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

                   - การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี กองทุนภูมิปัญญา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ งบประมาณปี 2558

                   - การพัฒนารูปแบบตำรับยารักษาโรคเบาหวานของหมอพื้นบ้านตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ                        อุบลราชธานี งบประมาณปี 2558

               งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

                   - ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่ากลูโคซิเดสและสารต้านอนุมูลอิสระในตำรับยารักษาโรคเบาหวานในจังหวัดอุบลราชธานี