ประวัตินักวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ผศ.ดร. กรรณิการ์ พุ่มทอง

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Ganniga Pumthong  

2. ตำแหน่งปัจจุบัน คณบดี 

3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

      คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ต.ในเมือง              อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

      โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 4300

      โทรสาร 0-4547-4051 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. ประวัติการศึกษา

 

ปริญญา

วุฒิ

คณะ/ มหาวิทยาลัย

เอก

Ph.D. of Pharmaceutical Science

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โท

M.Sc. of Biochemistry

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตรี

B.Sc. of Biochemistry

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 5. ความเชี่ยวชาญ

          มีความชำนาญในการศึกษาทางคลินิกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทเอกชนในฐาน R&D manager ที่ให้บริการกับบริษัทเพื่อทดสอบ Bioequivalence ของยาสามัญ              

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

          6.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

              - กรรณิการ์ พุ่มทอง, จินตนา จุลทัศน์, พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์, ศรัณย์ ฉวีรักษ์. (2019). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิก                 ในสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้านเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                             อุบลราชธานี. 8(1), 8-16.

              - อมรรัตน์ นธะสนธิ์, กรรณิการ์ พุ่มทอง, ไพลิน พิณทอง, ไพรวัลย์ โคตรรตะ, มุสิกร ธุศรีวรรณ, สุภัทรา กลางประพันธ์, ดารชา เทพสุริยา                 นนท์. (2015). การแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารมหาวิทยาลัย                 นราธิวาสราชนครินทร์, 7(1); 25-35.

              - Pumthong G, Nathason, A., Tuseewan, M., Pinthong, P.,Klangprapun, S., Thepsuriyanon, D., et al. (2015).                                     Complementary and alternative medicines for diabetes mellitus management in ASEAN countries. Complementary                           Therapies in Medicine. 23, 617-625.

          6.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

               -

          6.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

               หัวหน้าโครงการวิจัย

                     - การพัฒนาแคปซูลสมุนไพรเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน (60%) ทุนวิจัย 6 แสนบาท ทุนแผ่นดิน ปี 2560       

                     - การศึกษาการแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของประเทศในเขตอาเซียน ทุนอุดหนุนการ                            วิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

               ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย

                     - การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้ร่วมวิจัย (10%) ทุนวิจัย 1 ล้าน แหล่งทุนคือ กองทุนภูมิปัญญา                          กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ปี 2558     

               งานวิจัยที่กำลังทำอยู่

                    - การศึกษาการแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของประเทศในเขตอาเซียน ทุนอุดหนุนการ                            วิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี