คณะกรรมการบริหาร

   
 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

ตำแหน่ง : คณบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์อนัญญา เดชะคำภู

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์สมเจตน์ คงคอน

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ สุขโท

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

นางสาวมยุรี  ทิพย์สมบัติ

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

 

                                                                     บุคลากรสายวิชาการ

 

                                                                     อาจารย์ระดับปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์ ขันทอง

วท.ม. (กายภาพบำบัด)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริณี แสงประไพ

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 

                                                                                                   อาจารย์ระดับคลินิก

อาจารย์ ดร.สุพรรณฉัตร หนูสวัสดิ์

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี นนทพจน์

ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยาภัทร สิงห์ทอง

พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

อาจารย์ ดร.สุภัทรา กลางประพันธ์

ปร.ด. (การจัดการระบบสุขภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว

วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ) 


ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์

วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 

อาจารย์รัชฎาพร พิสัยพันธุ์

วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

อาจารย์พนิดา กมุทชาติ

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพร ทรจักร์

วท.ม (กายวิภาคศาสตร์)

อาจารย์ ดร.ปัญจพร สันทัดเลขา

ปร.ด. (วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์)

 
 
 

 

                                                                        บุคลากรสายสนับสนุน

 

นางสาวมยุรี  ทิพย์สมบัติ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอลิสา  รัฐิรมย์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นายศักดิ์นรินทร์  อินจำปา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ทวี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

นางสาวอุไรวรรณ  สืบสี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 นางสาวโสภา  เจดีย์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร