คณะกรรมการบริหาร

   
 

ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

ตำแหน่ง : คณบดี

 

 

อาจารย์กัญญารัตน์ เป็งงำเมือง

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์อนัญญา เดชะคำภู

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ สุขโท

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

อาจารย์ ดร.วาริณี แสงประไพ

ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

 

                                                                     บุคลากรสายวิชาการ

 

                                                                     อาจารย์ระดับปรีคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภักศจีภรณ์ ขันทอง

วท.ม. (กายภาพบำบัด)

 อาจารย์ปนัดดา  ปัญญา

ภ.ม. (เภสัชศาสตร์)

 

                                                                                                   อาจารย์ระดับปรีคลินิก

อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ

ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์

ส.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ)

อาจารย์ปริยาภัทร สิงห์ทอง

พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)

อาจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)

อาจารย์สุภัทรา กลางประพันธ์

ส.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

อาจารย์พรกรัณย์ สมขาว

วท.ม. (วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ)

 


อาจารย์ศรัณย์ ฉวีรักษ์

วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) 

อาจารย์รัชฎาพร พิสัยพันธุ์

วท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

อาจารย์พนิดา กมุทชาติ

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

 

อาจารย์สมเจตน์ คงคอน

วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

 

                                                                        บุคลากรสายสนับสนุน

 

นางสาวมยุรี  ทิพย์สมบัติ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์  พุทธคุณ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นายศักดิ์นรินทร์  อินจำปา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริวรรณ  วงศ์ทวี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

นางสาวอุไรวรรณ  สืบสี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 นางสาวโสภา  เจดีย์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร