ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/index