ส่งผลงาน ได้ที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในงาน

การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 (Mice University)

หัวข้อ "แพทย์แผนไทยในสังคมวิถีใหม่ (Thai Traditional Medicine in New Normal Society)" วันที่ 18-21 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หัวข้อในการนำเสนอผลงาน

1. การแพทย์แผนไทย

2. การแพทย์ทางเลือก

3. การแพทย์พื้นบ้าน

4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดการ 

ลงทะเบียน/ส่งบทคัดย่อภายใน 31 ธันวาคม 2564 

Early bird 15 ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 500 บาท

16-31 ธันวาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

รูปแบบการการส่งเสนอผลงานวิจัย

1. Abstract

2. Full paper ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564

**พิเศษ สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จะได้รับการพิจารณา และลดค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่ในวารหมอยาไทยวิจัย (TCI-2)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การนำเสนองานวิจัย โทร.094-2818585, 092-3546249

การตีพิมพ์ในวารสาร โทร.086-5446057 Website : http://ctam.ubru.ac.th

ประชุมแบบ On site และ Online ผ่าน Zoom Webminar

ลงทะเบียนเข้าร่วม

แบบฟอร์มในการส่งผลงาน ดาวน์โหลด