ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เรื่อง “เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย”

ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium  2022

"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)"
 
ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม researchexpo.nrct.go.th