ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ใน วันที่ 28 ส.ค. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่

สามารถลงทะเบียน และสำรองที่นั่งได้ที่ https://1th.me/yZyK