ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (เอกสารแนบดังนี้)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรม

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับโครงการป้องกันและชะลอไตเรื้องรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ นำเสนองานวิจัยและนวัตกกรรมประจำปี ๒๕๖๒

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ

     สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้กำหนดจัด โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพรพิรุณ ชั้น ๑ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบดังนี้)