บรรยากาศการฝึกซ้อมฯ "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร" ประจำปี 2565 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

📢เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา

👉1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (รับจำนวน 40 คน เท่านั้น!!!)

คุณสมบัติ 1. กำลังศึกษาอยู่ ม.6 GPAX 2.00 ( 4 - 5 เทอม) 2. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 3. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 15 หน่วยกิต 4. หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต 5. แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 20 หน้า ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ส่งไฟล์ PDF ขนาด 15 MB เท่านั้น

👉2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (รับจำนวน 30 คน เท่านั้น!!!)

คุณสมบัติ 1.กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. GPAX 2.00 (4 - 5 เทอม) 2. แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 20 หน้า ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ส่งไฟล์ PDF ขนาด 15 MB เท่านั้น เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

📅เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 14 ต.ค. 65 🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/ 📃รายละเอียด เกณฑ์ คุณสมบัติ การรับสมัคร https://misdoc.ubru.ac.th/tcas_sys...... 📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา

☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.084-4973965

Facebook : https://www.facebook.com/ctam.ubru.ac.th

Website :http://ctam.ubru.ac.th/

IG : ctam_ubru

TikTok : CTAM_UBRU

YouTube: คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี