คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กำหนดจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (29 ตุลาคม ของทุกปี) ประจำปี 2565
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อถวายสดุดี พระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เป็นประจำทุกปี
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📢เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา
👉1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
👉2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.084-4973965