xxxsexshare

fucktheporn

sexualpornx

xpornrelax

pornaph

realforsex

sexmaxfree

pornaindian realpornhero

📌📌📌พรุ่งนี้พบกับ... การเสวนา เรื่อง "กัญชาและโฮมีโอพาธีย์
ใช้อย่างไรให้ได้ผลและปลอดภัย" โดย...
1. พระครูปัญญาวโรบล คลินิกกัญชาทางการแพทย์ อคิลานัง เภสัชภิรมย์ วันสิรินธรวรารามภูพร้าว
2. ดร.ภัลลภา โสตถิสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
3. อาจารย์นิคสันต์ บุตรศรีวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกแบบโฮมิโอพาธีร์ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
👉ดำเนินการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
📅วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📢เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา
👉1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
👉2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.084-4973965