จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดให้มีโครงการสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ต่อเนื่องมาแล้ว ถึง ๑๐ ครั้ง ในปี ๒๕๖๒ จะมีการจัดงาน ครั้งที่ ๑๑ โดยกำหนดจะจัด ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ตึกสุนีทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

laughingขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด

     บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตยาแผนโบราณ มีความประสงค์จะรับสมัครพันกงานเข้าร่วมทำงาน กับทางบริษัทฯ ใน ตำแหน่ง เภสัชกรแพทย์แผนไทย ดูแลด้านประกันคุณภาพและงานด้าน Digital Marketing ทั้งหมดจำนวน 2 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยงิธีการทางการแพทย์แผนไทย"

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยงิธีการทางการแพทย์แผนไทย" โดยมีกำหนดการจัดโครงการฯ ในวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://herb.nu.ac.th/thaimed/ หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ประชากรและสังคม 2562"

     สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ประชากรและสังคม 2562" เรื่อง "ครอบครัวไทย...สะท้อนอะไรในสังคม" (The Reflection of Thai Families to Society) งนวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านเอกสารแนบดังนี้)