ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

#คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผู้ที่มีรายชื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศ
1) ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ https://student.mytcas.com/th ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562
2) กรอกใบรายงานตัว ในระบบ https://admission.ubru.ac.th/ เปิดระบบให้กรอก วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น.
3) รายงานตัว วันที่ 21 มิถุนายน 2562 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1
รายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศฯ

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกำหนดจักการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) วันศุก​ร์ที่​ 28​ มิถุนายน​ 2562 เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร ๕๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

วันที่ 4 มิ. ย. 62 เวลา 13.30 ณ ห้องทิพย์โอสถ คณะแพทย์แผนไทย จัดประชุมวิพากย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะแพทย์แผนไทยฯ มรภ. อุบลฯ โดยมี ผศ.ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง คณบดีเป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากย์หลักสูตร ประกอบด้วย

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดประชุมสโมสรนักศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมทิพโอสถ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( ตึก 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ในการเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้เชิญ อ. สุธาจิตต์ เบ็ญมาศ และ อ.วาณี ศรีภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขุญหาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้