คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📌เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
📍รอบที่ 2 โควตาโรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
💬รอบนี้ น้องที่กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษา(เด็กซิ่ว) ม.6 ปวช. ปวส. กศน. ต้องกำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่ภาคอีสานเท่านั้น
👉หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
👨‍⚕️คุณสมบัติ
1. ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 ( 4 หรือ 5 เทอม)
3. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
4. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต
5. หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกา่ 9 หน่วยกิต
📌รับนักศึกษาจำนวน 50 คน เท่านั้น!!
👉หลักสูตรการวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
👨‍⚕️คุณสมบัติ
1. ผู้สมัครกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 ( 4 หรือ 5 เทอม)
📌รับนักศึกษาจำนวน 40 คน เท่านั้น!!
ประกาศรับสมัคร https://shorturl.asia/Unqrx
📅เปิดรับสมัคร วันที่ 15- 26 กุมภาพันธ์ 2565
⬆️กรอกใบสมัครและส่งเอกสารการสมัคร online ที่ https://admission.ubru.ac.th/
💳ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ( แอพ Next, เคาร์เตอร์ธนาคาร)
🎯ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://admission.ubru.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ งานรับเข้าศึกษาฯ อาคารเรียนและปฏิบัติการ โทรศัพท์ 045-352-000 กดโทรออก เมื่อมีเสียงตอบรับกดหมายเลขภายใน 5601, 1144, 1147
👉สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร. 099-1946598