คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ✅รอบที่ 3 Admission 📅เปิดรับสมัคร วันที่ 2 - 12 พ.ค. 2565
👉หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
👨‍⚕️คุณสมบัติ 1. ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า 2. คะแนนเฉลี่ย GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 ( 4 หรือ 5 เทอม) 3. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 4. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต 5. หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกา่ 9 หน่วยกิต
📌รับนักศึกษาจำนวน 5 คน เท่านั้น!!
👉หลักสูตรการวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
👨‍⚕️คุณสมบัติ 1. ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 ( 4 หรือ 5 เทอม)
📌รับนักศึกษาจำนวน 3 คน เท่านั้น!!
📝ผู้สนใจสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา https://www.mytcas.com/
*ปวช. ปวส. กศน. หรือ เด็กซิ่ว ก็สมัครได้ตามคุณบัติสาขาวิชาที่กำหนด
📜รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร https://misdoc.ubru.ac.th/tcas.../anouncement_2565_31_4.pdf