ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบโฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 8.30-17.00 น.
ห้องประชุมเทพจิตร คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยากรโดย นิคสันต์ บุตรศรีวงค์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ใบสมัคร
ผู้เรียนจะได้เรียน
- ทฤษฎีการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบ โฮมีโอพาธีย์
- ฝึกทักษะปฏิบัติการตอกยาตามศาสตร์ โฮมีโอพาธีย์
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม
- ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.ดร.อนัญญา เดชะคำภู 094-2818585