คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
📢เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา
👉1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (รับจำนวน 20 คน เท่านั้น!!!)
คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาอยู่ ม.6 GPAX 2.00 ( 4 - 5 เทอม)
2. หน่วยกิตคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
3. หน่วยกิตวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่ำ 15 หน่วยกิต
4. หน่วยกิตภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่ำ 9 หน่วยกิต
5. แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 20 หน้า ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ส่งไฟล์ PDF ขนาด 15 MB เท่านั้น
👉2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ (รับจำนวน 15 คน เท่านั้น!!!)
คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาอยู่ ม.6 หรือ มศ.ปลาย (กศ.น.) หรือ ปวช. GPAX 2.00 (4 - 5 เทอม)
2. แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 20 หน้า ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ส่งไฟล์ PDF ขนาด 15 MB เท่านั้น
*** ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงานเท่านั้น
 
เปิดรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
📅เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 15 พ.ย. 65
🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
📃รายละเอียด เกณฑ์ คุณสมบัติ การรับสมัคร
🔴รอบที่ 1/3
📅เปิดรับสมัคร *** ช่วงกลางเดือน ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 *** จะประกาศให้ทราบอีกที
🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
📃รายละเอียด เกณฑ์ คุณสมบัติ การรับสมัคร : จะประกาศให้ทราบอีกที
📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.084-4973965