📌📌คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
รับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ปวช. กศน. (ใช้ GPAX 4-5 ภาคเรียน) ปวส.(ใช้ GPAX 2-3 ภาคเรียน)
🟠รอบที่ 1/3
เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา
👉1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 15 คน
👉2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ จำนวน 10 คน
📅เปิดรับสมัครวันที่ 26 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66
🌐สมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ https://admission.ubru.ac.th/
📃รายละเอียด เกณฑ์ คุณสมบัติ การรับสมัคร
📞ติดต่อสอบถาม 045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147
งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา
☎️สอบถามข้อมูลหลักสูตร โทร.084-4973965