ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 

(6th Annual National Health Professional Education Reform Forum)

ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา – Creative accreditation for better quality education”

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.. 2562  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 

 November 25th-26th, 2019  at The Sukosol Bangkok Hotel

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ จัดขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายใน การพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สาธารณสุข เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สัตวแพทย์ และแพทย์แผนไทย มีจุดมุ่งหมายให้ บุคลากรวิชาชีพสุขภาพตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ โดยเน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกสาขาวิชาชีพ สถาบัน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนจากทุกภาคส่วนกำหนดนโยบาย จากหลักฐานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๖ โดยทาง คณะอนุกรรมการจัดการประชุมได้กำหนดหัวข้อหลักการประชุมครั้งนี้ คือ “Creative Accreditation for Better Quality Education”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถา มุมมองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสร้างสรรค์

และโปรแกรมที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยวิทยากรจาก9สาขาวิชาชีพสุขภาพ อาทิเช่น

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ (DOWNLOAD)

ดาวน์โหลดกำหนดการ (DOWNLOAD)