ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "วันประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการและกำหนดการ (DOWNLOAD)

ดาวน์โหลดแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ (DOWNLOAD)